Disclaimer

BredewoudCF streeft ernaar om door middel van deze internetsite steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat BredewoudCF geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite.

De inhoud van deze website is bedoeld als algemene informatie en vormt geen concreet advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creƫren. Ondanks dat deze website met uiterste zorg is samengesteld aanvaarden uitgever, redactie, noch auteurs enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan.

Deze website is eigendom van BredewoudCF. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BredewoudCF mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op deze website komen toe aan BredewoudCF.